Погода

В Улан-Удэ сегодня -14, отмечается день студентов

Туризм в Бурятии

В Бурятии резко вырос спрос на персонал в туротрасли и снизился на госслужащих

Новый год

Минтуризма Бурятии подвело итоги новогодних каникул

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии священник провел молебен на опасном участке дороги

Зурхай

Зурхай на 25 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

Подробности | Главное

Буряад Уласта аймагууд буряад хэлэ хамгаалхаба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэри бэлдэнэ

Общество 22 Ноября 2021 г., 22:08

Фото: Анастасия Шадрина, Восток-Телеинформ

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласта буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар хүтэлбэринүүд муниципальна хэмжээндэ бии болохо. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Дурнадахинай факультедэй буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар түб ба Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай байгуулһан Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түб  аймагуудта иимэ шэнэ ажал хэхэдэнь туһа хүргэнэ.

Муниципалитедүүдтэ буряад хэлэ хамгаалха талаар өөһэдын программануудые бэлдэхэ талаар ажалые ехэ хоморой гэжэ хэлэжэ болоно – энэ болотор иимэ документнүүд Ивалгын ба Түнхэнэй аймагуудта байһан байгаа ба муниципальна байгууламжын өөһэдын мүнгэнэй үлөөл һаань, мүнгэн үгтэдэг байгаа. Тиимэһээ иимэ программануудай бии бололго – энэ ехэ үйлэ хэрэг болохо гэжэ БГУ-гай Дурнадахинай буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түбэй захирал Александр Елаев тоолоно. Иимэ программанууд хоёр ажал: буряад хэлэ дэмжэхэ талаар ёһо гуримтай ажалые ба уласай бюджедһөө программын арга хэмжээнүүдые суг һомолхо боломжыехэрэг дээрээ харуулжа үгэхэ юм.   

Мүнөөдэр, гээд Елаев хэлээдхинэ, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин болон гол түлэб буряадуудай нэгэ газар байһан муниципальна байгууламжануудай 12 захиргаануудайдунда хамтаран ажаллаха тухай гурбан талын хэлсээн баталдаһан байна.

– Гурбан жэлэй туршада бидэ аймагуудаар ябаабди – гэжэ Елаев хэлэнэ, – тэндэ энэ асуудалнуудые зүбшэн хэлсэжэ, иимэ дүн гаргаабди, энэ ажалые аймагууд өөһэдын хүсөөр диилэхэгүй, ямаршье арга боломжогүй юм. Эдэ жэлнүүд соо бидэ засагта асуудал табижа байгаабди, аймгуудта туһалха хэрэгтэй гэжэ хэлэнэбди, хэлэнэй оршон байһан газарта, буряад нэрэ томьёогой байһан уламжалалта байдалаараа байһан газарта, энэ болбол гол түлэб хүдөө аймагуудта буряад хэлэн байна гэжэ хэлэнэбди. Тиимэһээхэлэ дэмжэхэ талаар программанууд хэрэгтэй ба тэдэ программануудые һомолхо хэрэгтэй. Манай гүрэнэй программада тиимэ арга боломжо хараалагдана.

Энэ жэл муниципалитедүүдтэ программануудые бэлдэхэ талаар эдэбхитэй ажал эхилһэн байна, зүгөөр бэлдэгшэд олон асуудалнууд дээрэ тулгардаа, тэдэнэй дунда юрэн туршалгагүй байна. Елаевай хэлэһэнэй ёһоор, аймагууд уласай программа гү, али ондоо үндэһэтэнэй уласуудай адлирхуу программануудые хуулаад абана, тиигэжэ абтаһан документнүүд эхинһээ үхэһэндэ тоолохоор байгаа. Иимэ бэрхэтэй асуудал ойлгоһон бэеэрээ БГУ-гай буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ түбтэ болон Минобразованиин түбтэ,  Комнацай дэмжэлгээр: июнь һараһаа онлайн-зүблэлнүүд үнгэрнэ, тэндэ аймагуудта тодорхой дурадхалнууд үгтэнэ. Тэрэ тоодо программын байгуулгаар, ажалай юрэнхы шэглэлнүүдээр заабаринууд үгтөө.

– Программа соогоо гурбан гол шэглэлнүүдые тодорхойлхыень дурадханабди – муниципальна хүтэлбэри, болбосорол ба олоной үмэнэйхи ажал, - гэжэ Александр Елаев хэлэнэ. – Би юу хэлэхэеэ һананабииб гээшэеэ тодорхойлһуу. Тиин, буряад хэлэ дэмжэхэ талаар шухала шэглэл болбол засагта хабаатай болоно. Засаг буряад хэлэ албан бэшэгэй ажалда нэбтэрүүлхэ ёһотой,  хүн зонтой хүдэлхэдөө тэрэнээ хэрэглэхэ, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэдөө хэрэглэхэ ба захиргаанай ажалда баһал хэрэглэхэ ёһотой. Мүнөө дээрэ Буряад Уласта ород хэлэнтэй сасуулхада, буряад хэлэёһын тэдыдэ байна –  энэ албан ёһоной нэрэ томьёо гээшэ. Гүрэнэй хоёрдохи хэлэн гэжэ нэрлэхэдээ, тэрэ хүсэтэй болоногүй, тэрээндэ ойлгостой тайлбари байна. Манай гүрэндэ ород хэлэн албан ёһоной, хэрэг эрхилхэ хэлэн болоно, тиимэһээ Ород гүрэндэ ба Буряад Уласта 98% бүхы бэшэг баримта ород хэлээр ябахань ойлгостой. Зүгөөр буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ, буряад хэлэнэй хэлэгдэхынь тулада тэрээхэн һуурииень олохо хэрэгтэй.

Хоёрдохи шэглэл болбол, энэ болбосорол гэжэ Елаев хэлэнэ. Буряад хэлэ заагаагүй һаа, хойто үсөөн тоото үзэг бэшэггүй арадуудай жэшээгээр тэрэ үгы болохо. Болбосорол болбол хэлэнэй үндэһэ һууриниинь, тэрэнь 70-80 процент хэлэнэй бүтэн байлга ба ерээдүйн үетэндэ дамжуулга тодорхойлдог.

– Буряад хэлэ зааха арга зүй нарижуулха, һураха номуудые шэнэлэлгэ, буряад хэлэнэй багшанарые дэмжэхэ болон бусад тодорхой ажалнуудые хэхэ хэрэгтэй, - гэжэ Елаев хэлэнэ.

Олоной үмэнэ-харилсаанай һалбари баһал шухала, юундэб гэхэдэ, хэлэн  амиды байна гэжэ хэлэгдэхэ ёһотой. Тэрэ тоодо дэлгүүрнүүдэй хаягууд, харгын хаягууд, гудамжануудай гү, али һууриин газарнуудай нэрэнүүд, соносхолнууд, мэдээсэлэй самбарнууд болон букледүүд – эдэ бүгэдэ хэлэнэй амиды байһан тухай харуулжа байха ёһотой болоно.

– Хэрбээ ямар нэгэ баяр ёһолол үнгэрбэ гээшэ, тэндэ эхин дээрэнь ба һүүлдэнь буряад хэлэн зэдэлэг. Иигэжэл хэлэнэй оршон бии болоно, - гэжэ Буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ түбэй захирал тоолоно.

Буряад хэлэ дэмжэхэ талаар программанууд һайндэрнүүдые үнгэргэлгэдэ зорюулагдахаһаа гадна үдэр бүриин ажалда байха ёһотой. Усть-Орда абаад үзэе: тэндэ буряад хэлэ хамгаалха асуудалаар үнинэй бодолгото болонхой ба БГУ-тай хамта болон  “Бэлиг” хэблэлтэй хамта буряад хэлэ мэдэхэ элдэб наһанай хүүгэдтэ буряад хэлэнэй номуудые бэлдэнэ. Мүнөө табадахи ангиин номуудые бэлдэхэ ажал ябуулагдажа байна. Буряад Уласта һонирхолтой юумэнүүд баһал олон. Жэшээнь, Эгэтын-Адагта хэлэнэй түб байгуулагдаа, Захааминда буряадаар бэшэдэг уран зохёолшодой нэгэдэл бии, буряад хэлээр дуу дууладаг зохёохы бүлгэмүүд аймаг бүхэндэ байна. Хүндэ хэрэгтэй, үрэ дүнтэй юумэнүүдые дэмжэхэнь тон шухала.

– Буряад Уласай аймагуудта буряад хэлэнэй габшагай һараһаа гадна ба һуралсалай бүхы жэл соо олон хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ, - энээниие Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар уласай түбэй гол мэргэжэлтэн Оюна Забанова баһал зүбшөөжэ байна, - тэдэнэр буряад хэлэ дэлгэрүүлхын тула ехэ ажал хэнэ. Челленджи, олимпиада, уран уншагшадай урилдаанууд болон бусад хэмжээ ябуулганууд, теэд эдэнэр булта һайн дуранай үнгэрнэ.

Елаевай хэлэһэнэй ёһоор, эдэ бүгэдэ хэмжээ ябуулганууд ехэ мүнгэнэй гаргашатай бэшэ. Жэшээнь, 2018 ондо Буряад арадай форумда 250 мянган түхэриг гаргашалагдаһан байгаа, мүнөө дээрээ бүхы хэмжээ ябуулгануудай хахадынь һайн дуранай, волонтернуудай уряагаар ба өөһэдын һанаагаар түрэлхи хэлэеэ дэмжэхын түлөө ажал хэнэ. “Мүнгэн дэмжэлгэ болбол гүрэнэй талаһаа анхарал боложо үгэхэ, энэнь үнтэй”, - гэжэ Елаев тэмдэглээ.

Мүнөө дээрээ аймагуудтай тон тодорхой ажал хэгдэнэ. Захааминай болон Хэжэнгын аймагуудай, магад Хурамхаанай программанууд энэ жэл дүүргэгдэхэ тээшээ боложо байна. Ноябриин һүүлөөр гү, али декабриин эхеэр Улаан-Үдэдэ Буряад Уласай ТолгойлогшоАлексей Цыденовэй дэргэдэ тэдэниие хамгаалха ажал болхоор хараалагдана. Тэрэнэй дүнгөөр мүнгэ һомолхо тухай шиидхэбэри абтаха. Саашадаа иимэ жэшээтэ болоһон аймагууд бэшэндэ жэшээ боложо үгэхэ – юуб гэхэдэ, 2022 онһоо эхилжэ Буряад Уласай бүхы аймагуудта буряад хэлэ хамгаалха ба хүгжөөхэ талаар программануудые бэлдэлгэ эхилхээр хараалагдана.

Марина Денисова, Восток-Телеинформ.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие подробности

20 Января 2022

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

В Улан-Удэ прошло первое в этом году заседание Совета Народного Хурала

19 Января 2022

«Аватару» пообещали новое здание

«Аватару» пообещали новое здание

14 Января 2022

В Бурятии подвели итоги длинных новогодних праздников

В Бурятии подвели итоги длинных новогодних праздников

11 Января 2022

У тысяч голов скота в Бурятии выявили заразную инфекцию

У тысяч голов скота в Бурятии выявили заразную инфекцию

30 Декабря 2021

Новое в выплатах и пособиях в 2022 году

Новое в выплатах и пособиях в 2022 году

Лента новостей
25.01.2022

07:18 Эко-Новости

Свыше 1600 экологических исследований провели на железнодорожных объектах в Иркутской области и Республике Бурятия

05:00 Погода

В Улан-Удэ сегодня -14, отмечается день студентов

04:58 Общество

Зурхай на 25 января от настоятеля Курумканского дацана

24.01.2022

21:07 Общество

Где сделать ребенку тест на коронавирус в Улан-Удэ

20:10 Общество

Что такое Хии морин - энергия в буддизме - и как на него влияет одежда и элементы быта – рассказал настоятель Курумканского дацана Гандан Ше Дувлин

20:00 Погода

В Бурятии в ближайшие сутки снег, ночью до минус 40

19:42 Город

В Улан-Удэ размножаются стерилизованные собаки - обсудили в мэрии

19:20 Происшествия

В Улан-Удэ назвали предварительную причину возгорания тепловоза

19:00 Культура

В Улан-Удэ отменили концерт в честь Сагаалгана

18:45 Здравоохранение

В Бурятию пришло 700 доз детской вакцины от COVID-19

18:15 Здравоохранение

В Бурятии разворачивают дополнительные койки для детей

17:58 Эко-Новости

«Лесовосстановление, помощь, расширение авиабазы»: Лесники Бурятии подвели итоги работы за 2021 год

17:46 Образование

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию с закрытием садика «Боровичок»

17:35 Здравоохранение

На базе нового корпуса онкодиспансера откроют ковидный стационар

17:24 Политика и власть

В Москве пройдут Дни Бурятии

17:16 Здравоохранение

Где в Бурятии поставить прививку от коронавируса: адреса и часы работы

17:12 Здравоохранение

В Бурятии в 4 раза выросла госпитализация детей с COVID

17:00 Экономика, бизнес

Животноводы Бурятии готовы продать свой скот пострадавшим фермерам

16:45 Экономика, бизнес

ЗУД: Жителям Бурятии продолжают выплачивать компенсацию за сельхозживотных

16:31 Происшествия

В Бурятии 11 лет дали за смертельное застолье 32-летнему мужчине

16:15 Экономика, бизнес

Более 3 тысяч сотрудников ВСЖД переведены на дистанционный режим работы

16:00 Город

В мэрии предложили «усыновлять» больших собак

15:51 Происшествия

150 выездов по угрозе взрыва произвели в прошлом году взрывотехники в Бурятии

15:26 Эко-Новости

В Бурятии рассказали о планах строительства объектов водоснабжения

15:02 Культура

В Бурятии перенесли концерт группы «Чайф»

14:58 Общество

В Бурятии запретили все: закрыты ночные клубы, под запретом свадьбы, детские игровые зоны и сокращена работа общепита

14:52 Общество

В Улан-Удэ пройдет выставка молодой художницы из Бурятии

14:23 Город

В Улан-Удэ оперативно расчистили лестницу, на которой дети устроили импровизированную горку

13:23 Здравоохранение

Специалисты назвали основные симптомы заражения омикроном

12:53 Экономика, бизнес

80% дальневосточников собираются сменить работу в этом годупїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus